JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto VODOINSTALATER/KA

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto VODOINSTALATER/KA je objavljeno na burzi rada

LINK: JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto VODOINSTALATER/KA

Mjesto rada: OPUZEN, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 4.4.2024.

Natječaj vrijedi do: 12.4.2024.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: 2 godine

Ostale informacije: Vodovod Opuzen d.o.o., Matice Hrvatske 9, 20355 Opuzen, OIB: 27183486113 (u daljnjem tekstu: Društvo), temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o vodnim Uslugama (“Narodne novine”, broj  66/19) i Odluke direktora Društva KLASA: 112-02/24-01/01, URBROJ: 2117-11-1-24-1;
od 04. travnja 2024. Godine raspisuje sljedeći
NATJEČAJ za prijem radnika na određeno vrijeme za radno mjesto: Vodoinstalater


NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:   Radna jedinica VODOVOD

NAZIV RADNOG MJESTA:Vodoinstalater
BROJ IZVRŠITELJA:jedan (1)
VRSTA RADNOG ODNOSA:na određeno vrijeme
RADNO VRIJEME:puno radno vrijeme
MJESTO RADA:Grad Opuzen, Dubrovačko-neretvanska županija
SMJEŠTAJ:ne
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: ne
 
NATJEČAJ VRIJEDI OD:                        04. travnja 2024. godine
NATJEČAJ VRIJEDI DO:                        12. travnja 2024. godine
RAZINA OBRAZOVANJA:                 SSS, smjer: Vodoinstalater
ISKUSTVO:  2 godine radnog iskustva

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Obavlja radove na popravku vodovodnih linija
 • Obavlja kontrolu i izmjeru vodomjera
 • Obavlja kontrolu slobodnog klora u vodovodnoj mreži
 • Prilikom rada obvezno koristi osobna zaštitna sredstva
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Radne jedinice u skladu s prirodom posla koji obavlja.
   
  UPUTE ZA PRIJAVU:
  Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Prijava na Natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni Natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu, te vlastoručni potpis kandidata/kinje.
  Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na Natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:
   
 • Kratak životopis,
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • Dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od mjesec dana),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje će se predočiti izvornik.
  Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje to pravo mora se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
  Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17, 98/19 i 84/21) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan/a je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje navedena prava, mora se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
  Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će provesti natječajni postupak testiranja kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svih kandidata/kinja koji ispunjavaju uvjete određene natječajem), o čemu će kandidati/kinje će biti obaviješteni najmanje pet (5) dana prije održavanja.
  Kandidti/kinje će o tome biti obaviješteni putem e- maila kojeg su naveli u prijavi na Natječaj. Obavijest će biti oglašena i na web stranici Vodovoda Opuzen.
  Prijava se sa svim potrebnim prilozima dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Vodovod Opuzen d.o.o., Matice Hrvatske 9, 20355 Opuzen, s naznakom „ Natječaj za radno mjesto Vodoinstalater- NE OTVARAJ“, putem pošte ili osobno u sjedište Društva.
  O ishodu Natječaja kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem elektroničke pošte ili pismeno na adresu prebivališta navedenu u prijavi.
  Društvo zadržava pravo u cijelosti poništiti Natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Obavijest o poništenju Natječaja kandidati/kinje će dobiti pisanim putem.
  Ovaj Natječaj objaviti će se danom početka njegova važenja u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno članku 32. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18, 32/20 i 18/22 ) i web stranici Vodovoda Opuzen.
   
   
   
  Vodovod Opuzen d.o.o
  Direktor

Marin Kapović, struč.spec.oec.
 
 
 
 
KLASA: 112-02/24-01/01
URBROJ: 2117-11-1-24-1
od 04. travnja 2024. godine

Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Poslodavac
Poslodavac: VODOVOD OPUZEN, D.O.O. ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Kontakt:

osobni dolazak: MATICE HRVATSKE 9, 20355 OPUZEN

pisana zamolba: Matice hrvatske 9, 20355 Opuzen

Skip to content